Guangming Online> Life

Tourism revenue of Songcun Township in China's Zhejiang reaches 13 mln yuan from January to July

CHINA-ZHEJIANG-HANGZHOU-RURAL TOURISM (CN)

Aerial photo taken on Sept. 25, 2019 shows fishermen rowing fishing boats in Songcun Township of Chun'an County, Hangzhou, east China's Zhejiang Province. In recent years, Songcun made great efforts to develop rural tourism to promote its beautiful landscape and fishing culture. From January to July this year, the township has received 100,000 tourists, and tourism revenue during the period reached 13 million yuan (about 1.8 million U.S. dollars). (Xinhua/Xu Yu)

[ Editor: SRQ ]
?